S.No. Combination Packing I Packing II
1 10 x 10 & 10 x 1 x10 (Alu - Alu) -
2 10 x 10 & 10 x 1x 10(Alu-Alu) -
3 10 x 4 & 10 x 1x 4(Alu-Strip)
4 10 x 10 & 10 x 1x 10 (Alu-Alu) -
5 3 x 10 & 3 x1 x10(Alu-Alu) -
6 10 x 10 & 10 x 1x 10(Alu-Alu) -
7 10 x 10 & 10 x1 x10(Alu-Alu) -
8 10 x 10 & 10 x 1x 10(Blister) -
9 10 x 10 & 10 x 1x 10(Blister) -
10 10 x 10 & 10 x 1x 10(Alu-Alu) -
11 10 x 10 & 10 x 1x 10(Alu-Alu) -
12 10 x 10 & 10 x 1x 10(Alu-Alu) -
13 10 x 10 & 10 x 1x 10(Alu-Alu) -
14 10 x 10 & 10 x 1x 10(Alu-Alu) -
15 10 x 10 & 10 x 1x 10(Alu-Alu) -
16 10 x 10 & 10 x 1x 10(Alu-Alu) -
17 10 x 15 & 10 x 1x 15 (Blister) -
18 10 x 10 & 10 x1x10(Alu-Alu) -
19 10 x 10 & 10 x1x10(Alu-Alu) -
20 10 x 10 & 10 x1x10 (Alu-Alu) 10 x 10 & 10 x1x10 (Blister)
21 10 x 10 & 10 x1x10(Alu-Alu)